UGODA Z DŁUŻNIKIEM

UGODA Z DŁUŻNIKIEM

Problem nieterminowego opłacania faktur dotyczy wielu organizacji, niezależnie od wielkości podmiotu i branży. Jednym ze sposobów na odzyskanie pieniędzy może być ugoda między wierzycielem i dłużnikiem. Czym charakteryzuje się ten instrument?

Ugoda między wierzycielem a dłużnikiem – co to jest?

Tytułowe pojęcie oznacza umowę podpisaną pomiędzy stronami zobowiązania. W tym dokumencie wierzyciel i dłużnik określają wzajemne ustępstwa, mające doprowadzić do rozwiązania sporu z pominięciem drogi sądowej i związanych z nią konsekwencji. Polubowny sposób rozstrzygnięcia impasu bez angażowania sądu lub komornika ma swoje zalety. Pierwszym atutem tego rozwiązania jest oszczędność kosztów i czasu. Ugoda może oszczędzić wydatków związanych z postępowaniem sądowym (np. koszty zastępstwa procesowego, złożenie wniosku itp.). Postępowanie na drodze sądowej trwa ok. dwóch lat i toczy się zgodnie ze swoją dynamiką. W tym czasie strony sporu z powodzeniem mogą uzgodnić i wdrożyć konsensus.

Ugoda: sytuacji win – win

Oba podmioty podpisujące ugodę mogą odczuć wymierną korzyść z jej parafowania.

Dobrze skonstruowana ugoda powinna zawierać uznanie swojego długu przez dłużnika i akceptację przez niego roszczenia wierzyciela. Taka deklaracja jest bardzo ważna dla tego ostatniego, bowiem daje mu do ręki konkretne narzędzie w przypadku, gdy dłużnik jednak nie wywiąże się ze złożonej obietnicy spłaty należności. Uznanie długu przez dłużnika umożliwia wierzycielowi skierowanie sprawy do sądu w postępowaniu nakazowym, co przekłada się na mniejsze koszty wpisu sądowego.

Wierzyciel może również skorzystać z opcji wszczęcia postępowania zabezpieczającego z tytułu nieprawomocnego nakazu zapłaty. Z punktu widzenia wierzyciela istotne jest również to, że zawarcie ugody przerywa bieg przedawnienia. Jakie zatem korzyści może odnieść w tej sytuacji dłużnik? W ramach ugody strona dłużna może osiągnąć podzielenie spłaty na raty, wydłużenie terminu płatności, umorzenie odsetek za opóźnienie spłaty czy też wycofanie złożonego pozwu sądowego.

Podpisanie ugody między wierzycielem a dłużnikiem może oznaczać konieczność negocjacji. Pociąga także za sobą obowiązek dobrego skonstruowania umowy. Firmy bez doświadczenia w tym zakresie, przy formułowaniu warunków i pilotowaniu procesu ugody, mogą skorzystać z usług profesjonalnej firmy windykacyjnej.

Więcej informacji znajdziesz na stronie https://www.indos.pl/oferta/windykacja/ – Zapraszamy!

#ugoda z dłużnikiem #windykacja

Related Posts

Nowoczesne rozwiązania w logistyce

Ile kosztuje ubezpieczenie szkolne?